بررسی تاثیر برنامه هشت هفته ای تمرینات هوازی بر چربی های خون مردان مبتلا به پرفشار خونی

نویسنده

چکیده

هدف ‌از تحقیق ‌حاضر، بررسی‌ تأثیر برنامة ‌هفته‌ای‌ تمرینات‌ هوازی‌ بر کاهش‌ لیپیدهای ‌سرم‌ خون‌ بیماران ‌پر فشار خون ‌مرد است‌. به ‌همین ‌منظور 20 بیمار مبتلا به ‌فشار خون‌ بیش ‌از 90/140 میلی‌متر جیوه‌ با دامنة ‌سنی
65 - 25 ‌سال‌ در تحقیق‌ حاضر شرکت‌ کردند. این‌ بیماران ‌به ‌صورت‌ تصادفی ‌به ‌دو گروه ‌کنترل‌ و تجربی ‌تقسیم ‌شدند. گروه‌ تجربی ‌در تمرینات‌ هفته‌ای‌ شرکت ‌کردند، اما گروه ‌کنترل ‌در هیچ ‌مداخله‌ای ‌شرکت‌ نداشتند و فقط‌ از مراقبت‌های‌ رایج ‌پزشکی‌ استفاده ‌کردند. از هر دو گروه‌ تجربی ‌و کنترل ‌در قبل ‌و بعد از شروع‌ برنامة ‌تمرینی‌، پیش‌ و پس‌آزمون ‌به ‌منظور اندازه‌گیری ‌چربی‌های‌ خون‌ به ‌عمل‌ آمد. برای‌ تجزیه ‌و تحلیل‌ داده‌ها از نرم‌افزار SPSS و روش‌ آماری‌ یک‌ متغیره‌(uni variate) استفاده ‌شد. کلیة ‌عملیات‌ آماری ‌در آلفای‌ درصد و فاصلة‌ اطمینان ‌درصد معنی‌دار است‌. نتایج ‌تحقیق ‌نشان ‌داد که‌TG, TC, LDL پس‌ از 8 هفته ‌تمرین ‌به ‌طور معنی‌داری ‌کاهش‌ یافتند (05/0< P )، اما HDL نه‌ تنها افزایش ‌معنی‌داری ‌نشان ‌نداد، بلکه ‌کاهش‌ یافت‌(05/0 P> ). در گروه ‌کنترل ‌هیچ‌ یک‌ از متغیرهای ‌مذکور تغییر معنی‌داری ‌را نشان‌ نداد (05/0 > P ).

کلیدواژه‌ها