دوره و شماره: دوره 26، شماره 26 - شماره پیاپی 1688، شهریور 1386