تاثیر مکمل کراتین مونوهیدرات بر ترشح هورمون های رشد ، تستوسترون و کورتیزول

نویسنده

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر مکمل سازی کوتاه مدت کراتین مونوهیدرات بر میزان ترشح هورمون های رشد ، تستوسترون و کورتیزول بوده است . در این زمینه 20 نفر از شناگران دانشجوی دانشگاه کردستان ، با دامنه سنی 18 تا 25 سال به عنوان آزمودنی در نظر گرفته شدند و به صورت تصادفی در دو گروه کراتین و شبه دارو قرار داده شدند . آزمودنی ها به مدت 6 روز تمرینات سرعتی شنا را انجام دادند . در حالی که قبل و بعد از اتمام دوره 6 روزه تمرین از تمامی افراد خونگیری به منظور بررسی میزان ترشح هورمون های یاد شده به عمل آمد . نتایج تجزیه و تحلیل آماری داده ها که با آزمون T وابسته و غیر وابسته انجام گرفت . نشان داد که د رهیچکدام از دو گروه میزان ترشح هورمون های مذکور در پیش و پس آزمون تغییر معنی داری نیافته و تفاوت معنی دار مربوط به میانگین ترشح تستوسترون دو گروه در پس آزمون است که در گروه کراتین نسبت به گروه شبه دارو به میزان معنی داری بیشتر است . همچنین رکورد شنای 50 متر آزمودنی های گروه کراتین تا حد معناداری بهبود یافت . نتایج تحقیق حاضر میزان تاثیر بارگیری کراتین بر ترشح هورمون های مذکور را قابل توجه نمی داند.

کلیدواژه‌ها