بررسی وجود کمردرد در بین دوچرخه سواران

نویسنده

چکیده

به هنگام دوچرخه سواری ، ستون فقرات در حالت غیر طبیعی قرار می گیرد. این حالت دوچرخه سواران رشته استقامتی ممکن است تا هشت ساعت در روز و چندین روز در هفته و سالیان نسبتا زیادی بویژه در بین ورزشکاران سطح بالا ادامه یابد . احتمل دارد که این نوع موقعیت قرار گیری ستون فقرات در ورزش دوچرخه سواری موجب بروز مشکلاتی در ناحیه کمر و ایجاد درد در آن ناحیه شود . تحقیق حاضر به منظور بررسی وجود درد در بین دوچرخه سواران در مقایسه با گروه همسان غیر دوچرخه سوار انجام شده است . بدین منظور 240 نمونه شامل 120 دوچرخه سوار و 120 غیر دوچرخه سوار در رده سنی بین 20 تا 60 سال مورد مطالعه قرار گرفتند . اطلاعات مورد نظر تحقیق از طریق پرسشنامه جمع آوری شد . نتایج تحقیق نشان داد که شیوع کمر درد در بین دوچرخه سواران در مقایسه با گروه همسان غیر دوچرخه سوار بیشتر بود. بر اساس یافته های تحقیق حاضر و نیز بررسی ادبیات پیشینه می توان وجود کمر درد در بین دوچرخه سواران را با نحوه قرار گیری غیر آناتومیکی ستون فقرات آنان بر روی دوچرخه در ارتباط دانست.

کلیدواژه‌ها