بررسی ارتباط بین برخی ویژگی های ارگونومیک میز و نیمکت مدارس با شاخص های آنتروپومتری دانش آموزان پسر شهرستان کرمانشاه و شیوع ناهنجاریهای ستون فقرات و اندام اسکلتی فوقانی

نویسنده

چکیده

این تحقیق با رویکرد توصیفی - علی به بررسی اثر میز و نیمکت ها بر اندام اسکلتی و ستون فقرات دانش آموزان پرداخته است . بدین منظور 373 دانش آموز پسر از سه مقطع تحصیلی در سطح شهر کرمانشاه انتخاب و معاینه شدند. سپس به سه گروه که ارتفاع رکبی و ارتفاع آرنج 90 درجه تا زمین در حالت نشسته آنها بیشتر ، مساوی و کمتر از ارتفاع نشیمنگاه نیمکت ها و ارتفاع میز تحریر بود ، تقسیم شدند . پس از تعیین میزان شیوع ناهنجاری ها در سه گروه ، با تجزیه و تحلیل یافته های آماری در سطح اطمینان 95 درصد این نتایج به دست آمد. از عدم تناسب ارتفاع رکبی با ارتفاع نشیمنگاه نیمکت ها با عارضه لوردوزیس با شدت 43 درصد برای ارتفاع کم و کیفوزیس با شدت 28 درصد برای ارتفاع زیاد در سطح 5 درصد ، ارتباط معنی داری به دست آمد. همچنین عدم تناسب ارتفاع آرنج 90 درجه با ارتفاع میز تحریر برای کیفوزیس معنی دار و با شدت رابطه 27/5 درصد و برای لوردوزیس عدم ارتباط معنی دار بود . عدم تناسب بین میز و نیمکت ها با ابعاد بدن دانش آموزان و داشتن حداقل ناهنجاری در ستون فقرات و اندام اسکلتی ارتباط معنی داری مشاهد شد. و بین سمت غالب با هیچ کدام از ناهنجاریهای اسکولیوزیس و شانه افتاده ارتباط معنی داری یافت نشد.

کلیدواژه‌ها