بررسی انتقال دوطرفه در مهارت دریبل بسکتبال از دست برتر به دست غیر برتر و بالعکس در دانشجویان دختر دانشگاه تهران

نویسنده

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی دریبل بسکتبال و میزان انتقالیادگیری در اعضای قرینه و همچنین میزان تاثیر پذیری یادگیری قبلی بر روی مهارت جدید و تعمیم آن از یک عضو به عضو قرینه در دانشجویان دختر دانشگاه تهران انجام شد . به این منظور 32 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه تهران به طور تصادفی انتخاب شدند و در دو گروه الف و ب قرار گرفتند . پس از آن در یک جلسه توجیهی کلیات تحقیق و نحوه ارائه کار به دانشجویان ارائه شد و در جلسه دوم از هر دو گروه تست مقدماتی از هر دو دست به عمل آمد و در پایان دوره مجددا از هر دو گروه تست نهایی از هر دو دست گرفته شد . در بررسی های پایانی ، برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد و کلیه عملیات آماری با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفت و نتایج زیر حاصل شد . نتایج نشان داد که میزان انتقال یادگیری از دست برتر به دست غیر برتر معنی دار نیست و در بررسی آماری مشخص شد که اختلاف معنی دار است . همچنین میزان انتقال یادگیری از دست غیر برتر به دست برتر معنی دار نبود ، ولی در بررسی آماری اختلاف معنی دار گزارش شد . میزان انتقال مهارت از دست برتر به دست غیر برتر و بالعکس یکسان بود و اختلاف معنی داری مشاهده نشد ، ولی در بررسی آماری اختلاف معنی دار بود .اثر آموزش از دست برتر به دست غیر برتر نیز یکسان بود و اختلاف معنی داری بین آن دو وجود نداشت. در بررسی آماری نیز اختلاف معنی داری نبوده و آموزش در هر دو گروه یکسان بوده است .

کلیدواژه‌ها