تاثیر شش هفته تمرین مداوم و متناوب هوازی بر سیستم ایمنی همورال موش های صحرایی ماده مسن

نویسنده

چکیده

کاهش توانایی و عمکلکرد سیستم ایمنی زندگی افراد را تحت تاثیر قرار می دهد و افزایش هزینه های بهداشتی ، کلینیکی و حتی افزایش مرگ و میر را به دنبال دارد . محققان بر این باورند که یکی از روشهای جلوگیری از کاهش توانایی و عملکرد سیستم ایمنی به خصوص با افزایش سن ، فعالیت های جسمانی و ورزشی است . با توجه بر این باور ، این تحقیق با هدف بررسی تاثیر اجرای دو روش تمرینی مداوم و متناوب به مدت 6 هفته بر سیستم ایمنی موش های صحرایی ماده مسن از نژاد Wistar تشکیل می دهند که به طور تصادفی به 3 گروه تداومی ، تناوبی و کنترل تقسیم شدند . پس از اجرای پروتکل تمرینی از نمونه ها خونگیری شد . به منظور بررسی نتایج آزمایشگاهی شاخص های سیتم ایمنی همورال ، از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد . نتایج به دست آمده نشان داد که 6 هفته تمرین تدامی هوازی فزاینده تاثیر معنی داری بر وزن تعداد گلبول های سفید خون و ایمونوگلوبولین A و ایمونوگلوبولین M از شاخص های سیستم ایمنی همورال موش های صحرایی ماده مسن دارد . همچنین تاثیر 6 هفته تمرین تناوبی هوازی فزاینده بر گلبول های سفید خون ، لمفوسیت و وزن موش های صحرایی ماده مسن معنی دار است.

کلیدواژه‌ها