برری تاثیر هشت هفته تمرینات هوازی به همراه مصرف مکمل آهن بر برخی ترکیبات خون دانشجویان پسر دانشگاه شهید چمران

نویسنده

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر هشت هفته تمرینات هوازی به همراه مصرف مکمل آهن بر میزان فریتین ، هموگلوبین ، هماتوکریت ، گلبول های قرمز و سفید خون دانشجویان پسر دانشگاه شهید چمران اهواز است . بدین منظور 38 دانشجو با میانگین سنی 23/61 سال ، وزن 68/96 کیلوگرم و قد 173/96 سانتی متر از میان داوطلبان انتخاب شدند . آزمودنی ها به طور تصادفی در سه گروه تمرین + مکمل آهن ، تمرین و شبه دارو ، و کنترل قرار گرفتند . از همه آزمودنی ها قبل از شروع تمرینات نمونه گیری خون به عمل آمد. سپس گروه های تمرین + مکمل آهن ، و تمرین شبه دارو به مدت 8 هفته تحت برنامه تمرینات هوازی قرار گرفتند و در این مدت از آزمودنی ها ی گروه کنترل خواسته شد هیچ گونه فعالیت ورزشی انجام ندهند . دو گروه تمرین + مکمل آهن و تمرین + شبه دارو در آغاز و پایان 8 هفته تمرین ، مرحله دوم نمونه گیری خون انجام شد . از دستگاه شمارشگر هایسل برای شمارش اجزای خونی و کیت مونو بایند و روش الیزا برای اندازه گیری میزان فریتین استفاده شد . داده های به دست آمده از آزمون قبل و بعد از تمرینات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . برای این کار از آمار توصیفی ، آنالیز واریانس جند متغیره و سپس آنالیز واریانس یکسویه و آزمون پیگیری شفه در سطح 0/05 = a استفاده شد و یافتههای زیر به دست آمد : مصرف 8 هفته مکمل آهن همراه با تمرینات هوازی بر متغیرهای WBC,HGB,HCT,RBC آزمودنی ها تاثیر نداشته در حالی که موجب تغییرات معنی داری در میزان فریتین آزمودنی ها شده است .

کلیدواژه‌ها