مقایسه دو روش گرم کردن در کاهش استرس قبل از مسابقه

نویسنده

چکیده

هدف از این تحقیق مطالعه تاثیر گرم کردن یکنواخت و حصول شرایط هوازی همراه تمرکز ذهن روی کاهش استرس قبل از مسابقه است . بر این اساس دو گروه 20 نفری از بین 86 شرکت کننده در مسابقات رزمی انتخاب شدند . هر دو گروه 15 دقیقه فرصت گرم کردن داشتند . گروه اول به صورت آزادانه خود را گرم کردند که اغلب 1 تا 2 دقیقه دویدن و سپس چند حرکت انفجاری و مرور چند تکنیک را شامل می شد ، اما گروه دوم نخست 8 تا 10 دقیقه به صورت ملایم دویدند و در این حین با شمارش اعداد سعی بر دور ماندن از افکار استرس زای مسابقه داشتند . قبل از ورود به مسابقه ، فشار آنها ثبت و از خون آنها نمونه گیری شد که نتایج نشان داد میزان تولید آدرنالین خون در هر گروه پس از گرم کردن نسبت به عدد آدرنالین در شرایط عادی اختلاف معنی داری داشت . در همین شرایط میزان تولید آدرنالین بین دو گروه نیز با هم اختلاف معنی داری نشان داد . گروه دوم از آدرنالین کمتری برخوردار بوده که نشان دهنده تاثیر کمتر استرس روی این گروه است . در ضمن 65 درصد برندگان مسابقه در گروه دوم قرار داشتند.

کلیدواژه‌ها