دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 933، مهر 1378