پژوهشی پیرامون بازی های بومی ومحلی آذربایجان غربی

نویسنده

چکیده

فرهنگ وتمدن هر نسلی نشئت گرفته از آداب وسنن نیاکان وپیشینیان آن می باشد.پایه واساس اجتماعی ،فرهنگی واعتقادی هر ملتی ،ریشه در اعتقادات ومسائل فرهنگی واجتماعی اجداد آن سرزمین دارد . وپرداختن به سنن ورسوم گذشتگان می تواند،ریشه های فرهنگی واجتماعی اقوام وملت های مختلف این سرزمین پهناور اسلامی همراه خلق وخود وروحیات آنان را برای نسل حاضر ،بازگو کند.
دراین راستا، تحقیق حاضر درصدد است تاپژوهشی را در جهت تهیه وتدوین بازی های بومی ومحلی وسنتی مردمانی که از سال ها پیش در جای جای آذربایجان غربی می زیسته اند انجام دهد .کم وکیف بازی هایی را که آنان به عنوان ابزاری در جهت کسب آمادگی های جسمانی ،توسعه وتقویت روحیه ی شجاعت ومقاومت،به کارگیری روش های مناسبی برای تعلیم وتربیت ودرتهایت طریقی جهت پرکردن اوقات فراغت وسرگرمی،استفاده می نموده اند، بیان نماید.
دراین تحقیق در مجموع 69 بازی تهیه وتدوین گردیده است که از میان آنها 8مورد از بازی های مشترک بین استان آذربایجان غربی ودیگر استان های کشور،13 بازی مشترک بین شهرهای شمال وجنوب استان ،25 بازی ویژه ی شهرهای جنوبی استان و23 بازی مخصوص شهرهای شمالی استان می باشد. اهداف ونحوه ی بازی ها به طور مشروح دراین مقاله بیان شده است.

کلیدواژه‌ها