تحلیل عوامل تنیدگی شغلی « سازمانی » و« مدیریتی » در مدیران سازمان تربیت بدنی کشور

نویسنده

چکیده

در آستانه قرن بیست ویکم وعلی رغم پیشرفت فناوری وتسهیل برخی امور سازمانی ،افزایش پیچیدگی نقش های مدیران ولزوم برخورداری از مهارت های متنوع ،تنیدگی شغلی بالایی را برای مدیران به ارمغان آورده است. این پژوهش به بررسی وتحلیل کلیه ی عوامل تنیدگی شغلی که در مطالعات اخیر دردو بخش سازمانی بالغ بر 7 عامل و« مدیریتی » بالغ بر8 عامل طبقه بندی شده است،می پردازد.علاوه برآن رابطه ی میزان سابقه ی کار ،سابقه ی کار در شغل فعلی ،تحصیلات ،سن ووضعیت تاهل با کلیه عوامل مورد ارزیابی قرار می گیرد .91 مدیر در سازمان تربیت بدنی به پرسشنامه ی استاندارد تنیدگی شغلی اشپیل برگر پاسخ دادند. اطلاعات حاصله با آمار توصیفی وآزمون های غیر پارامتری ضریب همبستگی اسپیرمن ،آزمون من ویتنی ،ویل کاکسون ،ضریب همبستگی آلفا کرونباخ ومعادله ی رگرسیون مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایجحاصله حاکی از وجود ارتباط معنی دار بین تنیدگی شغلیسازمانی وتنیدگی شغلی مدیریتی می باشد.‹01/0P<› .عامل پاداش ها وتوسعه ی منابع انسانی در بین عوامل تنیدگی شغلی سازمانی ،به ترتیب بالاترین شدت تنیدگی رابه خود اختصاص دادند در حالی که درمیان عوامل تنیدگی شغلی مدیریتی ،بیشترین شدت را درفشار بیشینه ی کیفیت وحساسیت کار وفشار زمان گزارش نمودند. البته ویژگی های فردی فوق با تنیدگی شغلی سازمانی ،تنیدگی شغلی مدیریتی ومجموع تنیدگی ها رابطه ی معنی داری را نشان نداد.‹05/0 P>›

کلیدواژه‌ها