جایگاه ورزش در اوقات فراغت دانشجویان کشور

نویسنده

چکیده

هدف ازاین پژوهش توصیفی،تعیین اوقات فراغت دانشجویان کشور ونشان دادن جایگاه ورزش در این اوقات وهمچنین بررسی وجود یا عدم وجود روابط معنی دار بین جنسیت، وضعیت تاهل ،رشته ی تحصیلی ،سن ، وضعیت فعلی سکونت ،میزان تحصیلات پدران ومادران ،شغل پدران ،درآمد ماهیانه والدین ،سیگار کشیدن ، میزان ساعات فراغت با پرداختن به ورزش بوده است. شش درصد از دانشجویاندختر وپسر دوره ی کارشناسی 38 دانشگاه‹10486 نفر› از 25 استان کشور، به طور تصادفی انتخاب وپرسشنامه ای مشتمل بر55 سؤال بسته در بین آنان توزیع و6/99 درصد پرسشنامه های جمع آوری شده مورد بررسی قرار گرفت. میزان اوقات فراغت روزانه ی دانشجویان 3تا 4 ساعت بوده که به ترتیب به تماشای تلویزیون ،مطالعه،هم صحبتی وورزش پرداخته می شود. فعالیت های مورد علاقه به ترتیب ورزش ،مطالعه ورایانه بوده است.جایگاه ورزش در اوقات فراغت برای پسران درمرتبه ی سوم وبرای دختران در مرتبه ی نهم بوده است.5/15 درصد پسران و8/31 درصد دختران ورزش نمی کنند .
رشته های ورزشی پس پیاده روی شامل نرمش ،دویدن وبدن سازی ،والیبال وکوهنوردی برای دختران فوتبال نرمش، دویدن،بدنسازی وتنیس روی میز برای پسران بوده است.رشته های مورد علاقه ی دختران شنا، بدنسازی ،والیبال وبرای پسران فوتبال ،شنا وبدنسازی بوده است. بین متغیرهای نام برده در فوق وپرداختن دانشجویان به ورزش ،رابطه ی معنی داری در حد 01/0 =? مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها