بررسی علل انواع صدمات ورزشی در معلولین ورزشکار با ویلچر با تاکید روش های پیشگیری

نویسنده

چکیده

هدف ازاین تحقیق آشنایی باعلل ،انواع صدمات ورزشی ،روش های پیشگیری ودرمان صدمات دربین معلولین ورزشکار می باشد. صدمات ورزشی شامل صدمات پوستی ‹خراشیدگی ،سائیدگی ،پینه ، بریدگی وتاول› می باشد. صدمات عضلانی شامل انواع کشیدگی وپارگی عضلانی وتری، تاندونیت وصدمات محفلی شامل انواع آسپرین لیگامانها وپیچ خوردگی می باشد.روش های پیشگیری :گرم کردن وسرد نمودن بدن، انجام تمرینات کششی روزمره ،پیشرفت تدریجی درتمرینات ،تمرینات ویژه افزایش قدرت عضلات ،استفاده از وسایل محافظ مثل دستکش ،تغییر زاویه صندلی چرخدار جهت حفظ تعادل ،انتخاب نوع ویلچر متناسب با ابعاد بدن ،نوع معلولیت ونوع رشته ورزشی ،انجام تمرینات شنا مکمل تمرینات با وزنه.
درمان صدمات ورزشی :استراحت ،یخ درمانی ،اولتراسوند‹الکتروتراپی› انجام تمرینات PNF‹تسهیل سازی عصبی – عضلانی گیرنده های عمقی›.

کلیدواژه‌ها