تاثیرتمرینات ورزشی همراه با کمربند لاغری برکاهش چربی موضعی ،کلسترول ،تری گلیسرید، LDL ,HDL خون ،ترکیبات ادرار ومدفوع در زنان میانسال

نویسنده

چکیده

فقرحرکتی وچاقی یکی از پیامدهای زندگی ماشینی امروزه می باشد.برهمین اساس اغلب متخصصین توجه زیادی به روش های کاربردی وزود بازده برای کاهش درصد چربی بدن به ویژه چربی موضعی وحفظ تناسب اندام ،معطوف داشته اند.یکی از این روش ها، استفاده از کمربند لاغری به همراه تمرینات ورزشی است .دراین پژوهش ،تاثیر استفاده از کمربند لاغری به همراه یک برنامه ی ورزشی بر کاهش درصد چربی موضعی وعمومی،چربی های خون وهمچنین ترکیبات ادرار ومدفوع ،بررسی گردید.دراین پژوهش تجربی 15 نفر از بانوانی که دامنه ی سنی آنها بین 28-40 سال بود، به مدت دوماه تحت برنامه تمرینی ویژه ای به ورزش پرداختند درسه نوبت قبل از تمرین،بعد از یک جلسه تمرین وپس از دوماه تمرین،نمونه گیری خون به عمل آمدو دردو نوبت قبل وبعد ازدو ماه فعالیت، نمونه گیری ادرار ومدفوع انجام وچربی زیر پوست اندازه گیری شد. برابر نتایج حاصله در پی اعمال متغیر مستقل ‹تمرینات ورزشی به همراه کمربند لاغری› تفاوت معنی داری بین درصد چربی موضعی وعمومی بدن قبل وبعد از تمرین مشاهده گردید ‹01/0 P<› و‹پس از استفاده از کمربند لاغری به همراه تمرینات ورزشی ›میزان HDL خون تفاوت معنی داری نشان داد‹05/0 P<› تری گلیسرید وLDL خون تفاوت معنی داری دیده نشد.در فاکتورهای ادراری ومدفوع ‹که احتمال دفع چربی از آنها می رفت› قبل وبعد از برنامه ی تمرینی تفاوت معنی داری وجود نداشت. در ضمن به منظور مجزا شدن نقش کمربند لاغری وتمرینات ورزشی در کاهش چربی موضعی ودرصد چربی بدن به یک گروه 15 نفری دیگر‹بانوان 28-40 › که به طور تصادفی انتخاب شدند،تمریناتی مشابه داده شد ومیزان کاهش چربی دردوگروه فوق مقایسه گردید. این تفاوت به سطحمعنی داری رسید.

کلیدواژه‌ها