دوره و شماره: دوره 39، شماره 0 - شماره پیاپی 1000369، اسفند 1387 
طراحی و تدوین راهبرد توسعة ورزش همگانی استان سیستان و بلوچستان

محسن غفرانی؛ محمود گودرزی؛ نصراله سجادی؛ مجید جلالی فراهانی؛ مهدی مقرنسی


آمار شیوع دوپینگ و نوع مواد دوپینگی در ورزش های جهانی

نادر رهنما؛ عفت بمبئی چی؛ حمید رضا صادقی پور؛ محمد سلطان حسینی؛ سعید عابدین زاده