طراحی و تدوین راهبرد توسعة ورزش همگانی استان سیستان و بلوچستان

نویسندگان

چکیده

هدف از انجام این پژوهش, طراحی و تدوین راهبرد توسعة ورزش همگانی استان سیستان و بلوچستان بود. نمونة آماری پژوهش را, 30 نفر (70 درصد مرد و 30 درصد زن) از استادان تربیت بدنی مؤسسات آموزش عالی استان, مدیران هیأت علمی تربیت بدنی وزارت علوم تحقیقات و فناوری استان, مدیران و کارشناسان تربیت بدنی استان و نیز مدیران نهادهای دولتی و خصوصی استان که در زمینة فعالیت های ورزش همگانی نقش داشتند, تشکیل می دهند. ابزار جمع آوری داده ها, پرسشنامة محقق ساخته بود که روایی آن توسط چند تن از استادان صاحب نظر و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ (92 درصد) تایید شده بود. پرسشنامه مشتمل بر 43 سؤال رتبه بندی شده در زمینة بررسی قوت ها, ضعف ها, فرصت و تهدیدهای ورزش همگانی استان سیستان و بلوچستان بود. داده های پژوهش با استفاده از آمار توصیفی, آزمون مقایسة میانگین ها و آزمون فریدمن تجزیه و تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد, استان سیستان و بلوچستان با 5/2 میلیون نفر جمعیت, کمتر از 007/0 درصد مردم استان در ورزش همگانی مشارکت دارند, که با توجه به موقعیت خاص جغرافیای استان, نرخ بیکاری, قاچاق سوخت و مواد مخدر, ... و نیز شیوع انواع بیماری های ناشی از کم تحرکی, می توان با تدوین راهبرد توسعة ورزش همگانی و راهکارهای اجرایی بر پایة تحلیل اطلاعات به دست آمده به مسئولان ادارة کل تربیت بدنی استان, ارائه کرد تا برنامه ریزی و سازماندهی شود. علاوه بر این زمینة مناسب تقویت فرهنگ ورزش همگانی و تفریحی در استان, افزایش مشارکت و همکاری فعال دیگر سازمان ها و نهادها, تحقق اهداف ورزش همگانی و به کارگیری تمامی ظرفیت های بومی و ملی در راستای رشد و توسعة ورزش های همگانی و بومی استان ارائه شود.

کلیدواژه‌ها