تأثیر یک دوره اردوی آمادگی شش هفته ای بر اجزای C3 , C4 سیستم کمپلمان کاراته کاران حرفه ای جوان

نویسندگان

چکیده

هدف از تحقیق حاضر, بررسی تأثیر یک دوره اردوی آمادگی شش هفته ای بر برخی پروتئین های التهابی (موافق با التهاب) فاز حاد, اجزای C3 , C4 سیستم کمپلمان کاراته کا ران حرفه ای جوان بود که برای شکرت در مسابقات بین المللی جام فجر انتخاب شده بودند. بدین منظور 10 کاراته کار پسر دعوت شده به اردو با میانگین وزن 5 ±68 کیلوگرم, سن 2 ±8/20 سال, قد 4 ±175سانتیمتر و درصد چربی
2 ±6/7 به طور داوطلبانه در تحقیق شرکت کردند. نمونه های خون از هر آزمودنی در 3 نوبت, 24 ساعت قبل از شروع اردو (T1), پس از 3 هفته (T2) و پس از گذشت شش هفته (T3, اتمام دوره) گرفته شد و داده های به دست آمده با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر و آزمون تعقیبی توکی تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که غلظت C3 در هر سه مرحله (T1,T2,T3) در دامنة طبیعی قرار دارد. غلظت C3 در سه هفتة اول (T2) کاهش پیدا کرد (56/2%) و در سه هفتة پایانی (T3) به مقادیر اولیه بازگشت , ولی این تغییرات معنی دار نبود (712/0 = P) . همچنین غلظت C4 قبل از شروع دوره در دامنة طبیعی قرار داشت, ولی پس از گذشت سه هفته افزایش (18%) معنی داری پیدا کرد (02/0 = P) و در پایان اردو به مقادیر طبیعی قبل از شروع دوره بازگشت . درمجموع نتایج تحقیق نشان داد که اردوی شش هفته ای آمادگی کاراته کاران جوان, تغییراتی در پارامترهایی از سیستم کمپلمان به وجود
می آورد که این تغییرات با توجه به نوع و شدت تمرینات کاراته قابل پیگیری هستند و برای دستیابی به نتیجة کلی, به پژوهش های بیشتری نیاز است.

کلیدواژه‌ها