بررسی راهکارهای بازاریابی برای ترویج و توسعة رشته های ورزشی در ایران

نویسندگان

چکیده

در پژوهش حاضر, با هدف بررسی راهکارهای بازاریابی برای ترویج و توسعة رشته های ورزشی در ایران, عوامل مورد مطالعه در بازاریابی شناسایی و کاربرد آنها در توسعة ورزش های همگانی و قهرمانی به عنوان راهکارهای بازاریابی ورزشی در قالب چهار عامل تبلیغات, حامیان مالی, رسانه های گروهی و گردشگری ورزشی بررسی شد. آزمودنی های تحقیق 40 نفر از مدیران و دست اندرکاران ورزش کشور ایران از سازمان تربیت بدنی و کمیتة ملی المپیک بودند که به صورت تمام شمار (N=n) انتخاب شدند. با توجه به پیمایشی بودن تحقیق حاضر, پرسشنامة محقق ساخته ای بر اساس مقیاس پنج گزینه ای لیکرت طراحی و پس از روایی و پایایی سنجی, بین آزمودنی ها توزیع شد و با استفاده از نرم افزار SPSS, داده ها استخراج و از طریق آزمون آماری کای اسکوئر و ضریب کرامر وی تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بین نوع تبلیغات, حمایت مالی و حمایت رسانه های گروهی با میزان توسعه و ترویج رشته های ورزشی در بعد قهرمانی و همگانی در ایران رابطة معنی داری وجود دارد, درحالی که بین میزان استفاده از گردشگری ورزشی و توسعه وترویج رشته های ورزشی در ایران در هر سه مورد به کار برده شده در تحقیق, رابطة معنی داری مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها