مقایسة سطوح 17 ? استرادیول سرم و ارتباط آن با برخی عوامل خطرساز سرطان سینه در زنان یائسه ورزشکار و غیرورزشکار

نویسندگان

چکیده

هدف تحقیق حاضر, مقایسة سطوح 17 ? استرادیول سرم (از نشانگرهای سرطان سینه) و ارتباط آن با برخی عوامل خطرساز سرطان سینه در زنان ورزشکار و غیروزشکار یائسه است. بدین منظور 19 زن ورزشکار بدنساز (87/7 ±57/53 ساله) و 21 زن غیرورزشکار (17/5 ±61/56 ساله) یائسه شهرستان ارومیه در این پژوهش شرکت کردند. مقدار 17 بتا استرادیول سرم به وسیلة روش الکتروکمی لومینسانس اندازه گیری شد. همة آزمودنی ها پرسشنامه ای شامل سن, سن قاعدگی, سن یائسگی, سن حاملگی و عدم حاملگی, سابقة فامیلی ابتلا به سرطان سینه, مصرف الکل و سیگار را پر کردند, همچنین شاخص تودة بدنی و درصد چربی با دستگاه ترکیب بدنی اندازه گیری شد. از t تست مستقل و ضریب همبستگی پیرسون برای مقایسه و بررسی ارتباط بین متغیرها استفاده شد. زنان ورزشکار غلظت استرادیول سرمی, شاخص تودة بدنی و نسبت دور کمر به لگن کمتری نسبت به زنان غیرورزشکار داشتند, ولی این تفاوت ها معنی دار نبود (05/0 P<). تنها, درصد چربی بین دو گروه تفاوت معنی داری داشت (44/0 = P). بین وزن, سن, درصد چربی, نسبت دور کمر به لگن و شاخص تودة بدنی با سطوح 17 بتا – استرادیول سرم آزمودنی هـا ارتباط معنی داری مشاهده نشد. سن بالا, منارک زودرس, یائسگی دیررس, اولین حاملگی در سنین بالا, مصرف الکل و سیگار در زنان ورزشکار کمتر از زنان غیرورزشکار بود. نتایج این بررسی نشان می دهد, با وجود اینکه جریان استرادیول داخلی پایین, منارک دیررس, یائسگی زودرس و درصد چربی کمتر در زنان ورزشکار نشان دهنده خطر کم ابتلا به سرطان سینه در آنهاست, ولی تفاوت غیرمعنی دار استرادیول سرم بین زنان ورزشکار و غیرورزشکار ممکن است ناشی از شدت و مدت نامنظم تمرینات در زنان ورزشکار باشد.

کلیدواژه‌ها