دوره و شماره: دوره 38، شماره 0 - شماره پیاپی 1000331، بهمن 1387 
7. ارزشیابی سیستم ارزشیابی عملکرد معلمان تربیت بدنی

مهرعلی همتی نژاد؛ رحیم رمضانی نژاد؛ امیر رضایی کمنی؛ طاهر افشارنژاد؛ شهرام شفیعی


13. تأثیر تداخل ضمنی در اکتساب، یادداری و انتقال سه مهارت والیبال

جمال فاضل کلخوران؛ رسول حمایت طلب؛ الهه عرب عامری؛ داود حومینیان