تجزیه و تحلیل ویدئویی آسیب های بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران

نویسندگان

چکیده

هدف اصلی این تحقیق, تجزیه و تحلیل ویدئویی آسیب های بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران در فصل
86-85 است. بدین منظور فیلم ویدئویی 123 مسابقه از 240 مسابقة این بازی ها توسط یکی از محققان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. زمان وقوع آسیب, منطقة بروز آسیب, مکانیزم بروز آسیب, نوع برخورد منجر به آسیب, ناحیة آسیب دیده در بدن بازیکن, نتیجة مسابقه هنگام وقوع آسیب و تصمیم داور در صحنة منجر به آسیب, در برگة مخصوص ثبت شد. در مجموع, 306 آسیب در 125 مسابقه مشاهده شد, یعنی 8/66 آسیب در هر 1000 ساعت مسابقه یا 44/2 آسیب در هر مسابقه. در این تحقیق بیشترین تعداد آسیب در 15 دقیقة پایانی بازی (9/21 درصد) (05/0 P>) و بیشتر آسیب ها در نیمة دوم (176 = N) نسبت به نیمة اول (130=N) اتفاق افتاد (05/0 P<) . میزان بروز آسیب در منطقة پنالتی زمین خودی به طور معناداری (05/0P<) بیش از دیگر مناطق زمین بود. در میان مکانیزم های آسیب, تکل شدن به طور معناداری (05/0 P<) بیش از دیگر مکانیزم ها موجب آسیب بازیکنان شد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که ساق پای بازیکنان (18 درصد) بیش از دیگر نقاط بدن آنها آسیب دید. از نتایج این تحقیق می توان نتیجه گرفت که میزان بروز آسیب در بازیکنان فوتبال لیگ برتر ایران در مقایسه با همتایان اروپایی خود زیاد است. همچنین آگاهی از زمان و منطقة بروز آسیب, مکانیزم های اصلی به وجود آورندة آسیب و آسیب پذیرترین اندام ها هنگام مسابقة فوتبال, در طراحی
برنامه های پیشگیرانه از آسیب مؤثر است و به بازیکنان, مربیان و گروه پزشکی کمک می کند.

کلیدواژه‌ها