بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد شغلی کارشناسان ستادی سازمان تربیت بدنی

نویسندگان

چکیده

هدف این پژوهش, بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد شغلی کارشناسان ستادی سازمان تربیت بدنی است. جامعة آماری تحقیق را 360 نفر از کارشناسان ستادی سازمان تربیت بدنی تشکیل می دهند که 120 نفر از آنان به عنوان نمونة آماری از طریق روش نمونه گیری سیستماتیک انتخاب شدند. داده های تحقیق از طریق پرسشنامه جمع آوری شد. ابزار تحقیق شامل دو نوع پرسشنامه است؛ پرسشنامة ارزیابی عملکرد شغلی کارشناسان ستادی توسط سرپرستان و پرسشنامة دوم که برای سنجش متغیرهای مستقل تحقیق بود, توسط کارشناسان تکمیل شد. نتایج تحقیق نشان داد که کارشناسان ستادی از عملکرد شغلی و انگیزش شغلی بهتری برخوردارند. نتایج حاصل از ضریب همبستگی گویای رابطة معنی دار بین عملکرد شغلی کارشناسان ستادی و رضایت شغلی, انگیزش شغلی, سابقة خدمت و عوامل آموزشی است. در بررسی ارتباط متغیرهای تحقیق با عملکرد شغلی نشان داده شد که متغیر مطابقت دوره های گذرانده شده, مهمترین عامل پیش بینی کنندة عملکرد شغلی کارشناسان ستادی سازمان تربیت بدنی است که با توجه به این مسئله سازمان تربیت بدنی باید به برنامه ریزی و توسعة دوره های آموزشی و مطابقت آنها با نیازهای آموزشی کارشناسان مبادرت ورزد.

کلیدواژه‌ها