ارزشیابی سیستم ارزشیابی عملکرد معلمان تربیت بدنی

نویسندگان

چکیده

هدف از تحقیق حاضر, ارزشیابی سیستم ارزشیابی عملکرد معلمان تربیت بدنی به منظور رفع برخی از نواقص این سیستم است. بدین منظور با استفاده از نمونه گیری خوشه ای تصادفی 310 معلم تربیت بدنی به عنوان نمونة آماری تحقیق انتخاب و برگه های ارزشیابی عملکرد آنها بررسی شد. برای بررسی اعتبار عوامل ارزشیابی, خطای ارزشیابی, ارتباط درونی بین عوامل ارزشیابی و مقایسة تفاوت بین معلمان زن و مرد, به ترتیب از آزمون های آلفا کرونباخ, کلموگروف اسمیرنوف, همبستگی پیرسون و U مان ویتنی استفاده شد (در سطح معناداری 05/0 P?). یافته های تحقیق نشان داد, اعتبار عوامل ارزشیابی معلمان تربیت بدنی در دو عامل اصلی (عوامل عملکردی و عوامل فرایندی) برابر 16/0 است, که خیلی ضعیف است. بررسی توزیع نمره ها در ارزشیابی عملکرد معلمان نشان داد که ارزیاب ها دچار خطای نرمش و ارفاق شدند. همبستگی بین عوامل عملکردی و فرایندی معلمان معنادار بود (41/0 P=). با وجود معنادار بودن همبستگی بین عوامل, این مقدار همبستگی برای حذف یکی از عوامل کافی نبود. همبستگی بین عوامل عملکردی و فرایندی با نمرة نهایی ارزشیابی عملکرد معلمان تربیت بدنی به ترتیب 56/0, 85/0 به دست آمد که معنادار بود (000/0 P=). این موضوع نشان می دهد که هر یک از عوامل ارزشیابی به درستی معلمان را مورد ارزشیابی قرار می دهند. همبستگی بین نمره های ارزشیابی معلمان تربیت بدنی با میزان تشویق و اصلاح به ترتیب 036/0, 028/0 به دست آمد که معنادار نبود, بدین معنی که معلمان تربیت بدنی نسبت به نمره هایی که دریافت کردند, مورد تشویق و اصلاح قرار نگرفتند. تفاوت معناداری بین نمره های ارزشیابی عملکرد معلمان تربیت بدنی مرد و زن وجود نداشت. همچنین معلمان تقریباً به یک اندازه مورد تشویق و اصلاح قرار گرفتند. تفاوت بین نمرة ارزشیابی عملکرد معلمان تربیت بدنی دورة راهنمایی و متوسطه معنادار بود, بدین صورت که معلمان دورة راهنمایی نمرة بهتری دریافت کرده بودند, ولی تفاوت معناداری بین این دو گروه از معلمان در عوامل تشویق و اصلاح مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها