بررسی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر گماشته شدن مدیران زن در فدراسیون ها و هیأت های ورزشی استان های کشور

نویسندگان

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی و رتبه بندی عوامل مؤثر در انتخاب مدیران زن در فدراسیون ها و هیأت های ورزشی استان های کشور است تا از این راه به ویژگی های فردی, سازمانی, راهبردها و راهکارهای مدیران زنی که موفق شده اند به سطوح بالای تصمیم گیری (ریاست فدراسیون ها و هیأت ها) در سطح کشور برسند, دست یابد و راهکارهایی را برای دستیابی دختران و زنان شایسته ای که می توانند در حال یا آینده به جایگاهی در مدیریت ورزش برسند, ارائه دهد. به منظور حصول نتایج, پرسشنامه ای در دو بخش تهیه و تنظیم شد که پایایی سؤالات آن از طریق آلفای کرونباخ 86/0 محاسبه و اعتبار محتوایی آن مورد تأیید 17 نفر از استادان گرایش مدیریت در تربیت بدنی قرار گرفت. پرسشنامه در بین تمامی جامعة آماری (30 نفر از رؤسای زن در فدراسیون ها و
هیأت های ورزشی کشور) توزیع و 25 پرسشنامه به محقق برگشت داده شد. برای بررسی و تجزیه و تحلیل نتایج از آمار توصیفی و استنباطی شامل آزمون کالموگروف اسمیرنوف, آزمون t یک نمونه ای و آزمون رتبه ای فریدمن استفاده شد. نتایج نشان داد که مدیران زن بر اساس اولویت درتمامی مؤلفه هـا شامل تعهد و احساس مسئولیت, توانایی به کارگیری مهارت های مدیریتی, عوامل روانی شخصیتی , حمایت و مشارکت خانواده, مهارت های سیاسی, آشنایی با فناوری های جدید و به روز بودن اطلاعات مدیریتی در حد بالای متوسط قرار دارند و تمامی این مؤلفه هـا بر اساس آزمون t یک طرفه در نزد مدیران زن معنی دار بوده است (01/0 P<), ولی حمایت جو و فرهنگ سازمانی از این زنان کمتر از حد متوسط است, همچنین بیشتر این زنان با حفظ
ویژگی هـای زنانة خود به مدیریت پرداخته اند. بنابراین پیشنهاد می شود مسئولان ورزش کشور برای حمایت بیشتر از مدیران زن تغییراتی را در سازمان های ورزشی به وجود آورند.

کلیدواژه‌ها