دوره و شماره: دوره 35، شماره 35 - شماره پیاپی 1859، اردیبهشت 1387 
مدل سازی آمیختة بازاریابی صنعت ورزش کشور

ژاله معماری؛ محمد خبیری؛ مهرزاد حمیدی؛ انوشیروان کاظم نژاد؛ جهانگیر یداللهی


رابطة میان پست بازیکنان فوتبال و آسیب های آنان

عفت بمبئی چی؛ نادر رهنما؛ مسعود نادریان جهرمی؛ الهام ابراهیمی کرمی