بررسی رابطة بین فرهنگ سازمانی با بهره وری مدیران ادارات تربیت بدنی

نویسنده

چکیده

هدف این تحقیق, بررسی رابطة فرهنگ سازمانی با بهره وری از دیدگاه مدیران ادارات تربیت بدنی
استان های آذربایجان شرقی و غربی است. تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی بوده و به شکل میدانی اجرا شده است. جامعة آماری تحقیق را 80 نفر از مدیران شاغل در ادارات تربیت بدنی استان های مذکور تشکیل می دادند که با برگشت پرسشنامه های تکمیلی جامعة آماری تحقیق حاضر به 64 نفر محدود شد. برای گردآوری اطلاعات , از پرسشنامه های روا و پایا (86% = r فرهنگ سازمانی) و (82% = r بهره وری) استفاده شد. نتایج تحقیق با استفاده از روش آماری همبستگی اسپیرمن نشان داد که بین فرهنگ سازمانی و شاخص های آن با بهره وری مدیران تربیت بدنی جامعة مورد بررسی رابطة مثبت و معنی داری وجود دارد (05/0 P<).

کلیدواژه‌ها