مقایسة دو روش وزنة تمرینی (هرمی و آکسفوردی) بر افزایش قدرت عضلات

نویسندگان

چکیده

هدف از این پژوهش, مقایسة تأثیر دو روش وزنة تمرینی هرمی و آکسفوردی بر افزایش قدرت عضلات سینه ای ورزشکاران مبتدی بود. به همین منظور, از بین ورزشکاران مبتدی پسر منطقة یک شهرستان مشهد, به طور تصادفی 30 نفر با میانگین سنی 41/1 ± 20 سال, قد 88/3 ±2/172 سانتی متر و وزن 93/39 ± 06/65 کیلوگرم انتخاب و به روش تصادفی به شرط جایگزین به دو گروه تجربی 15 نفری (گروه هرمی و گروه آکسفوردی) تقسیم شدند. آزمودنی ها در هر گروه 8 هفته و هر هفته 3 جلسه به مدت 45 تا 60 دقیقه تمرین کردند. پیش از شروع و پس از پایان دورة تمرینی, قدرت بیشینة (1RM) عضلات سینه ای آزمودنی ها اندازه گیری شد. در پایان اطلاعات با روش آماری t-student تجزیه و تحلیل شد و نتایج زیر به دست آمد : 8 هفته تمرین با وزنه به روش هرمی و آکسفوردی بر افزایش قدرت عضلات سینه ای تأثیر معنی داری نشان داد (000/0 = P) , اما بین افزایش قدرت عضلات سینه ای ناشی از تمرین به دو روش هرمی و آکسفوردی تفاوت معنی داری مشاهده نشد (703/0 = P) . با توجه به نتایج به دست آمده, می تو ا ن نتیجه گرفت استفاده از هر دو روش وزنة تمرینی هرمی و آکسفوردی برای افزایش قدرت عضلات سینه ای مناسب است.

کلیدواژه‌ها