تأثیر آلودگی صوتی بر اکتساب و یادداری یک تکلیف حافظة فضایی در بافت تمرین _ آزمون همسان و غیرهمسان در موش های نر بالغ

نویسندگان

چکیده

هدف این تحقیق, بررسی اثر آلودگی صوتی بر اکتساب و یادداری یک تکلیف حافظة فضایی بود. بدین منظور 22 موش صحرایی نر بالغ بطور تصادفی در 3 گروه قرار گرفتند. صدای طبیعی استادیوم آزادی در 2 شدت زیاد (86 دسی بل) و متوسط (64 دسی بل) توسط دستگاه SLM تنظیم و اعمال شد. موش ها توسط آزمون کاوش _ دیداری از لحاظ نبود مشکل حافظه ای و بینایی تأیید شدند . آزمایش تجربی در ماز آبی به صورت 3 روز, 2 بلوک و 4 تلاش انجام شد. آزمون اکتساب بلافاصله پس از اتمام دورة تمرین و آزمون یادداری ابتدا در شرایط همسان و سپس غیرهمسان پس از 72 ساعت به عمل آمد. اطلاعات حاوی زمان رسیدن به سکو ثبت شد . این اطلاعات ابتدا توسط آمار توصیفی و سپس به وسیلة آزمون تحلیل واریانس یکطرفه و تعقیبی توکی تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاکی از تخریب اکتساب در پی افزایش شدت صوت بود. همچنین نتایج نشان داد که در آزمون یادداری در شرایط صدای شدید پس از اکتساب در شدت صدای متوسط (غیرهمسان) , عملکرد بهتر از یادداری در این شرایط در گروه های اکتساب در دو شدت صدای دیگر بود.

کلیدواژه‌ها