بررسی تطبیقی نقش عوامل موثر بر توسعة گردشگری ورزشی از دیدگاه مدیران و دست اندرکاران ورزش ایران و استرالیا

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر, بررسی تطبیقی نقش عوامل مؤثر بر توسعة گردشگری ورزشی در قالب سه دسته عامل کلی "عوامل سوق دهنده, جلب کننده و بازدارنده" از دیدگاه مدیران و دست اندرکاران ورزش ایران و استرالیا است. بدین منظور 25 مدیر و دست اندرکار ورزش از کمیتة ملی المپیک و سازمان تربیت بدنی کشور ایران و 25 مدیر و دست اندرکار ورزش از کمیتة ملی المپیک کشور استرالیا به عنوان نمونه انتخاب شدند. با توجه به ماهیت تحلیلی تحقیق حاضر, پرسشنامة محقق ساخته ای بر اساس مقیاس 5 گزینه ای لیکرت طراحی و بین آزمودنی های مورد نظر توزیع شد. پس از جمع آوری اطلاعات, با استفاده از بستة نرم افزار آماری SPSS, داده ها استخراج, ویرایش و از طریق آزمون آماری t-Student تجزیه و تحلیل شدند. به طور کلی نتایج تحقیق حاضر نشان داد که بین دیدگاه مدیران و دست اندرکاران ورزش ایران با مدیران و دست اندرکاران استرالیا در خصوص عوامل جلب کننده و باز دارنده تفاوت معنی داری وجود دارد, به نحوی که مدیران و دست اندرکاران ورزش استرالیا به عوامل جلب کننده بیشتر از مدیران و دست اندرکاران ورزش ایران اهمیت می دهند, در حالی که مدیران ودست اندرکاران ورزش ایران به اهمیت عوامل بازدارنده بیشتر از مدیران و دست اندرکاران استرالیا تاکید می کنند.

کلیدواژه‌ها