بررسی شیوع آسیب های ورزشی و علل مرتبط با آن در دانش آموزان ورزشکار دختر

نویسنده

چکیده

هدف از این تحقیق, بررسی فراوانی آسیب های ورزشی و علل مرتبط با آن در دانش آموزان ورزشکار دختر شرکت کننده در هفدهمین جشنوارة ورزشی دانش آموزان ورزشکار دختر سراسر کشور (کاشان, مرداد ماه 1384) است. پژوهش حاضر تحقیق توصیفی مقطعی و روش نمونه گیری تصادفی ساده است و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد. داده ها بیانگر این است که 35 درصد ورزشکاران در رشتة والیبال, 3/33 درصد بسکتبال, 5/17 درصد هندبال و بدمینتون , 10 درصد شنا, 9/8 درصد تنیس روی میز, 5 درصد مینی والیبال و 5/2 درصد در مینی بسکتبال دارای سابقة آسیب ورزشی بودند. شدت آسیب در رشته های ورزشی مختلف 80 درصد خفیف, 6/11 درصد متوسط و 3/8 درصد شدید بود. نوع آسیّ 3/43 درصد عضلانی تاندونی, 3/43 درصد استخوانی مفصلی و 3/13 درصد پوستی بود. اندام های آسیب دیدة 3/43 درصد مربوط به اندام های تحتانی, 3/38 درصد اندام فوقانی و 3/18 درصد تنه و ستون فقرات بود. 6/46 درصد آسیب ها به دلیل حرکت ناصحیح ورزشی, 30 درصد به دلیل ضربة توپ, 3/13 درصد به علت برخورد با ورزشکار دیگر و 5 درصد به سبب افتادن آسیب دیده بود. مقایسة داده های پژوهش حاضر با پژوهش های مشابه در سایر کشورها نشان می دهد که آسیب های ورزشی به دلیل حرکات ناصحیح ورزشی در کشور ما بیشتر است که لزوم آموزش در این زمینه به مربیان و دانش آموزان ورزشکار را مشخص می سازد.

کلیدواژه‌ها