استفاده از تکرار وزنه های سبک تا سرحد خستگی برای برآورد یک تکرار بیشینه در حرکت پرس سینه

نویسندگان

چکیده

هدف از تحقیق حاضر, برآورد یک تکرار بیشینه از طریق تکرار وزنه های سبک تر تا سر حد خستگی در حرکت پرس سینه است. تعداد 99 نفر از ورزشکاران مرد پرورش اندام با میانگین سنی17/3 ± 02/24 , قد
06/0 ±77/1 و وزن 81/10 ± 9/84 به طور در دسترس به عنوان نمونة آماری انتخاب شدند. در این تحقیق, آزمون پرس سینه روی نیمکت , ابزار اصلی گردآوری اطلاعات بود و برای اجرای آن ورزشکار وزنه ای را که می توانست آن را یک بار اجرا کند, انتخاب می کرد و با کم کردن وزنه ها یک تکرار بیشینة فرد اندازه گیری می شد. در ادامه 5 کیلوگرم از مقدار وزنة یک تکرار بیشینه کم شد و ورزشکار پس از 3 دقیقه استراحت, حرکت پرس سینه را انجام داد و به همین ترتیب در هر نوبت از مقدار وزنه ها 5 کیلوگرم کاسته شد تا تعداد تکرارهای بیشینه به 20 تکرار برسد. با توجه به بالا بودن ضریب همبستگی و امکان رسم معادلة برآورد, 4 معادله برای برآورد یک تکرار بیشینه از روی تکرارهای زیر 5, 6 تا 10, 11 تا 15, و 16 تا 20 تکرار, 2 معادله برای برآورد یک تکرار بیشینه از روی تکرارهای زیر 10 و بالای 10 تکرار, 19 معادله برای برآورد یک تکرار بیشینه از روی هر یک از تکرارهای بیشینة 2 تا 20 تکرار, 1 معادله برای برآورد یک تکرار بیشینه از روی وزن بدن و تعداد تکرار وزنه معادل وزن بدن و یک جدول برای برآورد یک تکرار بیشینه از روی تکرارهای 2 تا 20 تکرار بیشینه حاصل شد. کمترین و بیشترین ضریب همبستگی از (93/0 = r) تا (99/0 = r) متغیر بود. یک تکرار بیشینه را می توان از روی تکرارهای بیشینة زیر 10 تکرار و همچنین از روی تکرارهای بیشینة 10 تا 20 تکرار برآورد کرد, اما هر چه تعداد تکرارهای بیشینه به یک نزدیک تر می شود, دقت برآورد, افزایش می یابد, ولی برای برآورد دقیق تر یک تکرار بیشینه می توان از معادله های مجزای تکرارهای بیشینه 2 تا 20 تکرار استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها