دوره و شماره: دوره 37، شماره 0 - شماره پیاپی 1000293، آبان 1387 
تعیین ارتباط توان هوازی بیشینه با برخی عوامل خطرزای بیماری قلبی کرونری در دانشجویان پسر

محمد فتحی؛ فرهاد رحمانی نیا؛ محمد رضا مراد پوریان؛ معصومه عسگری؛ راضیه رضایی


تأثیر تمرین تداومی منظم و بی تمرینی متعاقب آن بر عامل نشانگر بیماری های عروق کرونر

مهدی مقرنسی؛ عباسعلی گائینی؛ ابراهیم جوادی؛ محمدرضا کردی؛ علی اصغر رواسی؛ مظاهر رحمانی


رابطة آموزش های ضمن خدمت با خود کارامدی معلمان تربیت بدنی

ابراهیم سلمانی دستجرد؛ مهرعلی همتی نژاد؛ فرهاد رحمانی نیا