رابطة بین تعهد سازمانی و عملکرد مدیران تربیت بدنی سازمان های استان مرکزی

نویسندگان

چکیده

در بیشتر تحقیقات رابطة بین تعهد سازمانی و عملکرد سازمانی گزارش شده است؛ با وجود این, چنین رابطه ای در سازمان های ورزشی کشور به ویژه در استان مرکزی مشخص نیست. هدف از این پژوهش, بررسی رابطة بین تعهد و عملکرد سازمانی مدیران تربیت بدنی است. آزمودنی ها عبارت بودند از 66 مدیر تربیت بدنی و 242 نفر از کارمندان تربیت بدنی سازمان های استان مرکزی. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه های تعهد سازمانی و عملکرد سازمانی بود که به صورت تصادفی سهمیه ای بین آنها توزیع شد. یافته ها نشان داد (SD) ± M تعهد عاطفی مدیران برابر 02/7 ± 85/41 , تعهد مستمر 24/7 ± 4/34 و تعهد هنجاری آنها 53/5 ± 36/35 است. همچنین بین تعهد عاطفی مدیران و نوع سازمان, بین انگیزة مدیران و نوع سازمان, بین توانایی و رشتة تحصیلی مدیران, بین تعهد عاطفی و سابقة کار, بین تعهد عاطفی و سابقة مدیریت, بین تعهد هنجاری و سابقة کار, بین سابقة مدیریت و حمایت سازمانی و بین سابقة مدیریت و انگیزة مدیران رابطة آماری معنی داری وجود دارد. بین سایر عوامل, رابطة آماری معنی داری مشاهده نشد.