مقایسة متغیرهای عملکرد حرکتی و مهارت های حرکتی بین دانش آموزان دختر و پسر 16 – 11 سالة جنوب تهران

نویسندگان

چکیده

این پژوهش به منظور مقایسة عملکرد حرکتی و مهارت های حرکتی دانش آموزان دختر و پسر 11 تا 16 سالة جنوب تهران انجام گرفت. آزمودنی ها 187 (87 دختر و 100 پسر) دانش آموز بودند کـه به طور تصادفی انتخاب شدند. با استفاده از آزمون های استاندارد, عملکرد حرکتی (آزمون قدرت عمومی بدن, قدرت پنجه, پرش عمودی و انعطاف پذیری) و مهارت های حرکتی (آزمون دریبل توپ فوتبال, دریبل توپ بسکتبال و شش ضلعی) آزمودنی ها اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمون t
گروه های مستقل (05/0 P<) انجام گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد عملکرد حرکتی پسران در
آزمون های قدرت عمومی, قدرت پنجه و پرش عمودی به طور معنی داری از دختران بهتر بوده و عملکرد دو گروه در آزمون انعطاف پذیری تفاوت معنی داری نداشته است. زمان اجرای مهارت های حرکتی دریبل با پا و دریبل با دست پسران به طور معنی داری بهتر ازدختران, اما زمان اجرای آزمون شش ضلعی دختران از پسران بهتر بود.