بررسی عوامل مرتبط با رضایتمندی مشتریان استخرهای سرپوشیدة خصوصی

نویسندگان

چکیده

توجه عمیق به مشتری و مشتری مداری, امروز راز دنیای صنعت ورزشی است. هدف از انجام این پژوهش, بررسی عوامل مرتبط با رضایتمندی مشتریان استخرهای خصوصی سرپوشیده به منظور بهبود عملکرد استخرها, برای به دست آوردن رضایت بیشتر مشتریان و جذب بیشتر آنان است. نمونة تحقیق شامل مشتریان استخرهای خصوصی سرپوشیدة مناطق انتخابی شهر تهران (360=N) است. با توجه به منابع موجود و پرسشنامه های ویژة رضایت مشتری و ویژگی های خدمات استخرهای ورزشی, از پرسشنامة محقق ساخته استفاده شد. آزمون آماری مورد استفاده در این تحقیق, آزمون دو جمله ای است. با توجه به اینکه دو طبقه نمره وجود داشت, برای آزمون فرضیات از این توزیع استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که بین رعایت بهداشت و امور ایمنی استخر, امکانات و تجهیزات کالبدی با رضایت مشتریان ارتباط معنی داری وجود دارد.