بررسی وضعیت توسعة رفتار اخلاقی در ورزش قهرمانی کشور و ارائة راهکار

نویسندگان

چکیده

این پژوهش به بررسی و مقایسة مؤلفه های رفتار اخلاقی در حوزة ورزش قهرمانی کشور از دیدگاه گروه های آزمودنی (قهرمانان, مربیان, مدیران ورزشی و مدرسان) می پردازد. برای توصیف وضع موجود و دستیابی به وضع مطلوب, از پرسشنامة دوبعدی محقق ساخته با مقیاس پنج ارزشی لیکرتی (درصدی) استفاده شد. روش تحقیق حاضر توصیفی – مقایسه ای است. حجم جامعة آماری تحقیق 570 نفر, شامل اعضای تیم های ملی بزرگسالان, مربیان تیم های ملی, روسای فدراسیون ها و مدرسان دانشگاه است. نمونة آماری تحقیق نیز بر اساس جدول تعیین نمونة کرجسی و مورگان (20), 373 نفر است. برای تحلیل داده ها از آماره های توصیفی, تست لوین و کلموگروف اسمیرنوف, تحلیل عاملی, تحلیل واریانس یک سویه و توکی استفاده شد. یافته های توصیفی نشان داد که وضعیت موجود رفتار اخلاقی در مؤلفه های رفتار اخلاقی در حد متوسط (31/44) است. همچنین گروه های آزمودنی با روش های ارائه شده برای دستیابی به وضع مطلوب در حد زیادی (24/74) موافق اند. بر اساس نتایج آزمون فرضیه ها بین دیدگاه آزمودنی ها در حیطه های شناختی (01/0 P<), عاطفی (03/0=P) و رفتاری (000/0P<) وضع موجود و در حیطة عاطفی (01/0 P<) وضع مطلوب معنی دار بوده است. همچنین نتایج مقایسة مذکور در حیطه های شناختی (714/0=P) و رفتاری (1/0=P) وضع مطلوب معنی دار نبوده است.