دوره و شماره: دوره 16، شماره 16 - شماره پیاپی 410، تیر 1382 
آثار سینماتیکی حمل کوله پشتی بر راه رفتن و وضعیت قامت نوجوانان

دکتر مهدی نمازی زاده؛ دکتر خسرو ابراهیم؛ مهران سررشته؛ حمید صالحی


تقویت چمن طبیعی در زمین های ورزشی با استفاده از شبکه های پلیمری

سید منصور بیدکی؛ محمدرضا صادقیان شاهی؛ حمید سودائی زاده؛ حسن آقا مشروطه