ارزیابی توانایی های مهارتی نوجوانان مدارس فوتبال

نویسنده

چکیده

پژوهش حاضر به ارزیابی توانایی های مهارتی نوجوانان عضو مدارس فوتبال می پردازد این پژوهش از نوع نیمه تجربی بوده و به شکل میدانی اجرا شده است جامعه آماری را کلیه مدارس فوتبال دارای مجوز از هیات فوتبال استان اصفهان که در شهر اصفهان فعالیت داردند تشکیل میدهند در مجموع 16 مدرسه و 171 فوتبال آموز در سه رده سنی 10 و 11 و 12 سال به صورت تصادفی ساده از بین این مدارس انتخاب شدند و در آزمون های حمل توپ و چرخیدن با توپ و سرعت دویدن و دریبل کردن توپ شرکت کردند در این پژوهش از آزمون t همبسته استفاده شد تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد تفاوت معناداری بین مهارت های سرعت دویدن و دریبل کردن توپ در هر سه رده سنی وجود دارد 05/0< p همچنین این تفاوت در مورد چرخیدن با توپ فوتبال آموزان 12 ساله نیز معنی دار بود 01/0< p

کلیدواژه‌ها