مطالعه و بررسی نگرش متخصصان تربیت بدنی به نقش رسانه های جمعی( رادیو و تلویزیون ونشریات ) در گرایش مردم به ورزش قهرمانی وهمگانی

نویسندگان

چکیده

رسانه ها و به ویژه تلویزیون نقش زیادی در امر ورزش دارند اما این اثر با نیازهای جامعه هماهنگ نیست رسانه های جمعی به دلیل صرفه اقتصادی ورزش قهرمانی به آن گرایش بیشتری دارند از طرف دیگر در ساله ای اخیر مردم به دنبال فعالیت های تفریحی اند هدف از این تحقیق مطالعه اثر رسانه ها بر ورزش همگانی و قهرمانی و نیز یافتن رابطه میان رسانه ها و ورزش بود به این منظور پرسشنامه هایی برای اعضای هیات علمی تربیت بدنی دانشگاه های سراسر کشور ارسال شده این پرسشنامه ها قبلا توسط 34 تن از نمونه ها تکمیل و اعتبار آنها با آلفای کرونباخ 89% تایید شده بود 97 پرسشنامه تکمیل شده مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت نتایج پژوهش نشانداد رسانه های جمعی اثر معنی داری روی تغییر نگرش و رفتار مردم نسبت به ورزش کردن دارند البته این اثر در مورد گرایش ها صرفا اعتقاد به فعالیت بدنی بیشتر بود رسانه های جمعی به طور کلی ترجیح می دهند به ترویج و نشر ورزش قهرمانی به پردازند دلیل این مسئله سود اقتصادی حاصل از این بخش از ورزش است تحلیل عاملی اطلاعات نشان داد مهمترین عامل موثر در ورزش همگانی و قهرمانی تاکید همزمان روی هر دو آنهاست رابطه کم 20 در صد اما معنی داری
01/0< p بین توسعه ورزش همگانی و قهرمانی و رسانه ها وجود دارد این یافته ها با پژوهش های قبلی همخوانی دارد 20% تغییرات در ورزش همگانی و قهرمانی مربوط به رسانه هاست و 80% باقیمانده به عوامل دیگری مربوط می شود

کلیدواژه‌ها