تقویت چمن طبیعی در زمین های ورزشی با استفاده از شبکه های پلیمری

نویسندگان

چکیده

چمن طبیعی بعنوان مطلوب ترین پوشش سطح در میادین ورزشی از دیرباز مورد استفاده بوده است ساختار گیاهی و طبیعی چمن موجب حساسیت آن به شرایط متفاوت آب و هوایی و ضربات و نیروهای مخرب اعمال شده در طول مسابقات ورزشی شده است تخریب پوشش زمین های چمن به دلایل متعدد که اغلب با کنده شدن ریشه گیاه از خاک یا فشردگی زیاد خاک اطراف آن همراه است روی داده و با افت تدریجی کیفیت زمین خصوصا در فصول فشرده مسابقات سبب بروز مشکلات بسیار می شود تقویت چمن طبیعی به منظور افزایش دوام آن می تواند بهترین راه برای پاسخگویی به نیاز میادین ورزشی در فصول پرتراکم باشد در تحیقق حاضر از توری پلاستیکی که در زمان کاشت چمن بر سطح موضوع کاشت قرار می گیرد به منظور کاهش میزان انتقال نیروهای مخرب به فضای حاوی ریشه ها استفاده شده است آزمون های انجام شده حکایت از عدم تاثیر منفی توری بر عملکرد چمن در طول دوره رشد داشته و وجود توری از انتقال حدود 30 در صد از ضربات و نیروهای مخرب که به صورت ضربه ای در زوایای مختلف به سطح چمن وارد می شوند کاسته است همچنین انجام آزمون قدم زدن که توسط دستگاه شبیه ساز به انجام رسیده حکایت از افزایش قابل توجه دوام چمن طبیعی در حالت تقویت با استفاده از توری داشته است

کلیدواژه‌ها