نقش رسانه ها در آموزش درس فوتبال رشته تربیت بدنی نظام آموزش از راه دور

نویسنده

چکیده

پژوهش حاضر کاربرد رسانه ها را در آموزش درس عملی فوتبال به منظور کاهش ساعات حضور دانشجویان در کلاس های عملی رشته تربیت بدنی نظام آموزش از راه دور با حفظ کیفیت آموزشی مورد مطالعه قرار داده است جامعه آماری تحقیق را 150 دانشجوی پسر رشته تربیت بدنی نظام آموزش از راه دور ایران که در سال 77 وارد دانشگاه شده بودند تشکیل می دهند که پس از همسان سازی بر اساس شاخص های قابل اندازه گیری سن و وزن و قد و امتیاز آزمون عملی ورود به دوره کارشناسی 60 نفر به طور تصادفی برای نمونه تحقیق انتخاب و به دو گروه سی نفره تجربی و شاهد تقیسم شدند گروه تجربی درس فوتبال را در نیمسال اول تحصیلی 81-80 از طریق فیلم آموزشی و گروه شاهد درس مذکور را به شیوه مرسوم و آموزش حضوری آموزش دیدند در پایان دوره آموزشی هر دو گروه در شرایط یکسان و با مواد آزمونی یکسان مورد ارزیابی قرار گرفتند ابزار و وسایل اندازه گیری شامل پرسشنامه اطلاعات فردی به منظور شناخت نسبی وضعیت فیزیکی و سوابق فعالیت های ورزشی آزمودنی ها و نمرات پایان دوره آموزشی بود اطلاعات مورد نیاز به وسیله آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شد همچنین میانگین نمرات گروه های تجربی و شاهد با استفاده از آزمون T استودنت و با نرم افزار SPSS V.10 مقایسه گردید که نتایج تحقیق نشان می دهد اختلاف بین میانگین نمرات گروه تجربی 74/8=X1 از گروه شاهد با میانگین 34/7=X2 در حد 5%=a از نظر آماری معنی دار است بر این اساس می توان گفت درس فوتبال را می توان از طریق شیوه آموزش از راه دور و با کمک وسایل آموزشی و با کاهش ساعات حضوری و بدون افت کیفیت آموزشی آموزش داد

کلیدواژه‌ها