نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزمون SASI بررسی رابطه بین آمادگی جسمانی و آمادگی روانی دانشجویان پسر دختر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه تهران [دوره 29، شماره 29، 1386]
 • آزمون بروس تعیین اعتبار آزمون های بروس و کانکانی با روش گاز آنالیزر در برآورد VO2max کشتی گیران تیم ملی [دوره 29، شماره 29، 1386]
 • آزمون کانکانی تعیین اعتبار آزمون های بروس و کانکانی با روش گاز آنالیزر در برآورد VO2max کشتی گیران تیم ملی [دوره 29، شماره 29، 1386]
 • آمادگی جسمانی بررسی رابطه بین آمادگی جسمانی و آمادگی روانی دانشجویان پسر دختر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه تهران [دوره 29، شماره 29، 1386]
 • آمادگی روانی بررسی رابطه بین آمادگی جسمانی و آمادگی روانی دانشجویان پسر دختر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه تهران [دوره 29، شماره 29، 1386]

ا

 • امکانات و تجهیزات ورزشی امکانات و تجهیزات ورزش قهرمانی و نقش آن در توسعه ورزش کشور [دوره 29، شماره 29، 1386]
 • ایمنوگلوبولین A مقایسه تاثیر یک جلسه فعالیت شدید وامانده ساز بر تغییرات IgA بزاقی نوجانان ورزشکار حرفه ای و تفریحی [دوره 29، شماره 29، 1386]
 • اینتروال بررسی رابطه بین مدت زمان استراحت در تمرینات اینتروال بر روی میزان آنزیم های LDH و CPK سرم خون در دانشجویان پسر و تاثیر مصرف ویتامین ( ث ) بر این آنزیم ها [دوره 29، شماره 29، 1386]
 • انسجام گروهی رابطه سبک رهبری مربیان با انسجام گروهی بازیکنان در تیم های بسکتبال باشگاههای لیگ برتر کشور [دوره 29، شماره 29، 1386]

ب

 • بازیکنان رابطه سبک رهبری مربیان با انسجام گروهی بازیکنان در تیم های بسکتبال باشگاههای لیگ برتر کشور [دوره 29، شماره 29، 1386]
 • برنامه ورزش درمانی بررسی تاثیرات برنامه ورزش درمانی ویژه در بهبود ناهنجاری های تعادلی کودکان مبتلا به فلج مغزی اسپاستیک [دوره 29، شماره 29، 1386]
 • بزاق مقایسه تاثیر یک جلسه فعالیت شدید وامانده ساز بر تغییرات IgA بزاقی نوجانان ورزشکار حرفه ای و تفریحی [دوره 29، شماره 29، 1386]
 • بسکتبال رابطه سبک رهبری مربیان با انسجام گروهی بازیکنان در تیم های بسکتبال باشگاههای لیگ برتر کشور [دوره 29، شماره 29، 1386]
 • بهره برداری امکانات و تجهیزات ورزش قهرمانی و نقش آن در توسعه ورزش کشور [دوره 29، شماره 29، 1386]

پ

 • پایگاه ورزش قهرمانی امکانات و تجهیزات ورزش قهرمانی و نقش آن در توسعه ورزش کشور [دوره 29، شماره 29، 1386]
 • پرخاشگری بدنی تاثیر حضور تماشاگران مردو زن بر میزان بروز رفتارهای پرخاشگرانه ورزشکاران [دوره 29، شماره 29، 1386]
 • پرخاشگری کلامی تاثیر حضور تماشاگران مردو زن بر میزان بروز رفتارهای پرخاشگرانه ورزشکاران [دوره 29، شماره 29، 1386]
 • پرفشارخونی بررسی تاثیر برنامه هشت هفته ای تمرینات هوازی بر چربی های خون مردان مبتلا به پرفشار خونی [دوره 29، شماره 29، 1386]

ت

 • تست ایفرد بررسی رابطه بین آمادگی جسمانی و آمادگی روانی دانشجویان پسر دختر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه تهران [دوره 29، شماره 29، 1386]
 • تعادل دینامیکی بررسی تاثیرات برنامه ورزش درمانی ویژه در بهبود ناهنجاری های تعادلی کودکان مبتلا به فلج مغزی اسپاستیک [دوره 29، شماره 29، 1386]
 • تماشاگر تاثیر حضور تماشاگران مردو زن بر میزان بروز رفتارهای پرخاشگرانه ورزشکاران [دوره 29، شماره 29، 1386]
 • تمرینات متناوب بررسی رابطه بین مدت زمان استراحت در تمرینات اینتروال بر روی میزان آنزیم های LDH و CPK سرم خون در دانشجویان پسر و تاثیر مصرف ویتامین ( ث ) بر این آنزیم ها [دوره 29، شماره 29، 1386]
 • تمرینات هوازی بررسی تاثیر برنامه هشت هفته ای تمرینات هوازی بر چربی های خون مردان مبتلا به پرفشار خونی [دوره 29، شماره 29، 1386]
 • توسعه ورزشی امکانات و تجهیزات ورزش قهرمانی و نقش آن در توسعه ورزش کشور [دوره 29، شماره 29، 1386]

ح

 • حداکثر اکسیژن مصرفی تعیین اعتبار آزمون های بروس و کانکانی با روش گاز آنالیزر در برآورد VO2max کشتی گیران تیم ملی [دوره 29، شماره 29، 1386]

د

ر

 • رفتار پرخاشگرانه تاثیر حضور تماشاگران مردو زن بر میزان بروز رفتارهای پرخاشگرانه ورزشکاران [دوره 29، شماره 29، 1386]

س

 • سبک رهبری رابطه سبک رهبری مربیان با انسجام گروهی بازیکنان در تیم های بسکتبال باشگاههای لیگ برتر کشور [دوره 29، شماره 29، 1386]
 • سیستم بررسی عوامل مرتبط با استقرار سیستم اطلاعاتی مدیریت در فدراسیون های ورزشی جمهوری اسلامی ایران [دوره 29، شماره 29، 1386]
 • سیستم اطلاعاتی مدیریت بررسی عوامل مرتبط با استقرار سیستم اطلاعاتی مدیریت در فدراسیون های ورزشی جمهوری اسلامی ایران [دوره 29، شماره 29، 1386]
 • سیستم پروپریوسپتیو بررسی تاثیرات برنامه ورزش درمانی ویژه در بهبود ناهنجاری های تعادلی کودکان مبتلا به فلج مغزی اسپاستیک [دوره 29، شماره 29، 1386]
 • سیستم های اطلاعاتی بررسی عوامل مرتبط با استقرار سیستم اطلاعاتی مدیریت در فدراسیون های ورزشی جمهوری اسلامی ایران [دوره 29، شماره 29، 1386]

ف

 • فلج مغزی بررسی تاثیرات برنامه ورزش درمانی ویژه در بهبود ناهنجاری های تعادلی کودکان مبتلا به فلج مغزی اسپاستیک [دوره 29، شماره 29، 1386]

ک

 • کراتین فسفوکیناز بررسی رابطه بین مدت زمان استراحت در تمرینات اینتروال بر روی میزان آنزیم های LDH و CPK سرم خون در دانشجویان پسر و تاثیر مصرف ویتامین ( ث ) بر این آنزیم ها [دوره 29، شماره 29، 1386]

ل

 • لاکتات هیدروژناز بررسی رابطه بین مدت زمان استراحت در تمرینات اینتروال بر روی میزان آنزیم های LDH و CPK سرم خون در دانشجویان پسر و تاثیر مصرف ویتامین ( ث ) بر این آنزیم ها [دوره 29، شماره 29، 1386]
 • لیپید خون بررسی تاثیر برنامه هشت هفته ای تمرینات هوازی بر چربی های خون مردان مبتلا به پرفشار خونی [دوره 29، شماره 29، 1386]
 • لیگ برتر رابطه سبک رهبری مربیان با انسجام گروهی بازیکنان در تیم های بسکتبال باشگاههای لیگ برتر کشور [دوره 29، شماره 29، 1386]

م

 • مربی رابطه سبک رهبری مربیان با انسجام گروهی بازیکنان در تیم های بسکتبال باشگاههای لیگ برتر کشور [دوره 29، شماره 29، 1386]
 • مرکز ثقل بررسی تاثیرات برنامه ورزش درمانی ویژه در بهبود ناهنجاری های تعادلی کودکان مبتلا به فلج مغزی اسپاستیک [دوره 29، شماره 29، 1386]

ن

 • نوجوانان ورزشکار تفریحی مقایسه تاثیر یک جلسه فعالیت شدید وامانده ساز بر تغییرات IgA بزاقی نوجانان ورزشکار حرفه ای و تفریحی [دوره 29، شماره 29، 1386]
 • نوجوانان ورزشکار حرفه ای مقایسه تاثیر یک جلسه فعالیت شدید وامانده ساز بر تغییرات IgA بزاقی نوجانان ورزشکار حرفه ای و تفریحی [دوره 29، شماره 29، 1386]

و

 • ورزشکار تاثیر حضور تماشاگران مردو زن بر میزان بروز رفتارهای پرخاشگرانه ورزشکاران [دوره 29، شماره 29، 1386]