دوره و شماره: دوره 36، شماره 0 - شماره پیاپی 1000259، شهریور 1387 
3. تأثیر یک جلسه دو استقامتی تا حد واماندگی در محیط با دمای متفاوت بر پاسخ HSP72 زنان جوان فعال

ولی اله دبیدی روشن؛ هدی عبدی؛ امراله مصطفی زاده؛ ضیاء فلاح محمدی؛ عزت اله موسوی کانی


10. تأثیر تمرین متغیر بر عملکرد یادداری و انتقال پاس بغل پای فوتبال

داریوش خواجوی؛ حسن خلجی؛ محمد حسین رضوی؛ وازگن میناسیان


11. پیش بینی آسیب دیدگی ورزشکاران با توجه به عوامل روان شناختی

روح اله حق شناس؛ محمد مرندی؛ حسین مولوی؛ خلیل خیام باشی


12. تبیین جامع وضعیت ساختاری و فرایندی

محمد حسین رضوی؛ سعید صداقتی؛ محسن بلوریان