دوره و شماره: دوره 36، شماره 0 - شماره پیاپی 1000259، شهریور 1387 
تأثیر یک جلسه دو استقامتی تا حد واماندگی در محیط با دمای متفاوت بر پاسخ HSP72 زنان جوان فعال

ولی اله دبیدی روشن؛ هدی عبدی؛ امراله مصطفی زاده؛ ضیاء فلاح محمدی؛ عزت اله موسوی کانی


پیش بینی آسیب دیدگی ورزشکاران با توجه به عوامل روان شناختی

روح اله حق شناس؛ محمد مرندی؛ حسین مولوی؛ خلیل خیام باشی


تبیین جامع وضعیت ساختاری و فرایندی

محمد حسین رضوی؛ سعید صداقتی؛ محسن بلوریان