بررسی موانع درون سازمانی بازاریابی مؤسسه های ورزشی ایران

نویسندگان

چکیده

موانع توسعة بازاریابی مؤسسه های ورزشی به دو دستة موانع درونی و بیرونی تقسیم می شوند. با توجه به تعدد موانع و نیز اهمیت و اولویت موانع درونی, در پژوهش حاضر این دسته از موانع مورد تاکید و بررسی قرار گرفتند تا راهکارهای رفع چنین موانعی برای مؤسسه های ورزشی پیشنهاد شود. موانع درونی
مؤسسه های ورزشی در قالب موانع مربوط به مدیریت (5 مؤلفه), اهداف و راهبرد (3 مؤلفه), نظام بازاریابی (6 مؤلفه), فرهنگ سازمانی (3 مؤلفه), کارکنان (3 مؤلفه) و ساختار سازمانی (3 مؤلفه) شناسایی شدند. پس از شناسایی موانع, در مورد بازدارندگی (وضعیت موجود) موانع توسعة بازاریابی مؤسسه های ورزشی در ایران و نیز اهمیت و اولویت این موانع, از جامعة خبرگان بازاریابی و مدیریت ورزش (شامل استادان و متخصصان بازاریابی و متخصصان و مدیران ورزشی) کشور نظرسنجی شد برای تجزیه و تحلیل داده های مربوط به تعیین وضعیت موجود موانع درونی توسعة بازاریابی مؤسسه های ورزشی ایران از آزمون t و در رابطه با تعیین اولویت این موانع از آزمون رتبه بندی فریدمن استفاده شد. یـافته های این پژوهش حاکی از آن است که از نظر خبرگان کلیة مؤلـفه ها به عنوان موانع بالقوة توسعة بازاریابی در مؤسسه های ورزشی کشور مورد تایید بوده, اغلب از وضعیت نامساعد و بازدارنده ای در فضای کسب و کار ایران برخوردارند و اولویت زیادی برای رفع سریع این موانع در راستای توسعة ورزش عمومی, تخصصی و قهرمانی در سطح کشور و بین المللی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها