تأثیر تکلیف ثانویة حرکتی و تمرین مسدود در مقابل تمرین تصادفی و ثابت بر اکتساب و یادداری مهارت تیراندازی با اسلحه بادی و آزمون فرضیة مبسوط سازی شناختی

نویسندگان

چکیده

این تحقیق به منظور تعیین تأثیر تکلیف ثانویة حرکتی دارت و نیز تمرین مسدود در مقابل تمرین تصادفی و ثابت و نیز آزمون فرضیة مبسوط سازی به کمک استفاده از تکلیف تیراندازی با شرکت گروه های تجربی در فواصل8, 11, 14 متر و ترکیبی از این مسافت ها به صورت تمرین تصادفی و تمرین مسدود با استفاده از 132 دانشجوی مذکور دانشگاه طی 6 روز متوالی انجام شد. در این طرح تحقیق عاملی کاملاً متقاطع 5 * 2 (5 تکلیف تیراندازی, 2 تکلیف ثانویة دارت) داده ها به کمک نرم افزار آماری – کامپیوتری SPSS:PC نسخة 14 تجزیه و تحلیل شدند. تحلیل های واریانس برای تجزیه و تحلیل داده ها به کار برده شد. نتیجة تحلیل ها نشان داد که تکلیف ثانویة حرکتی تأثیر معنی داری بر اکتساب نداشت, لکن تأثیر معنی داری بر یادداری بر جای گذاشت (05/0 P<) . یافته های مذکور به عنوان تاییدی بر فرضیة مبسوط سازی تفسیر شدند.

کلیدواژه‌ها