دوره و شماره: دوره 18، شماره 18 - شماره پیاپی 420، دی 1382 
2. تاثیر تمرینات هوازی با شدت های مختلف بر حذف mtDNA عضله نعلی موش های صحرایی

دکتر افشار جعفری؛ دکتر محمد علی حسین پورفیضی؛ دکتر مسعود هوشمند؛ دکتر علی اصغر رواسی؛ مریم منتظری