دوره و شماره: دوره 18، شماره 18 - شماره پیاپی 420، دی 1382 
تاثیر تمرینات هوازی با شدت های مختلف بر حذف mtDNA عضله نعلی موش های صحرایی

دکتر افشار جعفری؛ دکتر محمد علی حسین پورفیضی؛ دکتر مسعود هوشمند؛ دکتر علی اصغر رواسی؛ مریم منتظری