سنجش اعتبار آزمون بی هوازی Rast در برآورد توان کلیکولتیک مردان جوان ( از جنبه مکانیکی و زیست شیمی )

نویسندگان

چکیده

هدف از این پژوهش برآورد اعتبار آزمون بی هوازی Rast در سنجش توان گلیکولتیک مردان جوان از جنبه مکانیکی و زیست شیمی است بدین منظور 25 دانشجوی پسر رشته تربیت بدنی دانشگاه بوعلی سینای همدان به صورت تصادفی انتخاب و بر اساس پروتکل های میدانی Rast و وینگیت را که فعالیتی کوتا ه مدت و شدید تا سر حد واماندگی است اجرا کردند ویژگی های آنتروپومتریک و شاخص های مطلق و نسبی میانگین توان اوج توان حداقل توان و شاخص خستگی با کمک فرمول های ریاضی در هر دو آزمون محاسبه شدند همچنین از نظر زیست شیمیائی تغییرات غلظت آنزیم CPK و LDH سرم متعاقب اجرای هر دو آزمون بررسی شد نتایج نشان داد که بین شاخص مکانیکی توان مطلق این دو آزمون همبستگی قوی وجود دارد در حالی که همبستگی ضلعی بین شاخص های نسبی و شاخص خستگی آنها مشاهده شد و ازنظر زیست شیمی در آنزیم CPK اختلاف معنی داری نشن داده شد ولی در آنزیم LDH اختلاف معنی دار بود یافته ها نشان داد آزمون Rast در سنجش توان بی هوازی و آزمونی پایاست و در سنجش مطلق توان های حداقل حداکثر و میانگین از اعتبار لازم و کافی برخوردار است

کلیدواژه‌ها