تبیین مولفه های افسردگی بین دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار ( پسر و دختر ) در دوره متوسطه شهر ارومیه

نویسنده

چکیده

هدف این تحقیق تبیین و مقایسه مولفه های شناختی افسردگی در بین دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار ( پسر و دختر ) دوره متوسطه است روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی – تحلیلی بوده و به شکل میدانی اجرا شده است جامعه آماری را 800 دانش آموز تشکیل می دهند که 400 نفر از آنان به عنوان دانش آموزان ورزشکار (پسر و دختر) و 400 نفر مابقی بعنوان دانش آموزان غیرورزشکار (پسر و دختر) به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده در نظر گرفته شده اند برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه داس DAS برای تعیین مولفه های افسردگی استفاده شده نتایج تحقیق نشان می دهد به غیر از مولفه افسردگی ( عشق و محبت ) تفاوت معنی داری در دیگر مولفه های افسردگی ( تایید و تصدیق و موفقیت و کامل گرایی و شایستگی و قدرت مطلق و استقلال رای ) در بین دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار گروه های مورد مطالعه مشاهده شد

کلیدواژه‌ها