طراحی یک دستگاه تله متری الکترونیکی با استفاده از لب – تاپ و دوربین فیلم برداری برای اندازه گیری پارامترهای سینماتیکی و دینامیکی دونده های دو سرعتی

نویسنده

چکیده

در این مقاله سرعت شتاب و نیروی عکس العمل زمین و ترمزی و نیروی جهشی دونده های دو سرعتی تیم ملی ایران اندازه گیری شد دستگاه تله متری طراحی شده کمک کرد تا بااندازه گیری زمان های هر ده متر و فرستادن آن به رایانه لب – تاپ بتوانیم تغییرات سرعت و شتاب دوندگان را در طول صد متر دویدن تعیین کنیم برای اندازه گیری پارامترهای دینامیکی از دوربین فیلم برداری 25 هر تن استفاده شد در هنگام دویدن در سرعت ثابت که توسط اندازه گیری های سینماتیکی تعیین شده است نیروی های عکس العمل زمین ترمزی و جهش دونده تعیین شد برای رسم تغییر سرعت و شتاب از برنامه اکسل استفاده شد سه دونده برتر تیم ملی در این آزمون شرکت داشتند رکوردهای دوندگان به ترتیب 8/10 و 02/11 و 60/11 ثانیه در صد متر دو بود بررسی نشان داد چگونه سرعت ابتدا به طور سریع تغییر کرده و بعد از مدتی یکنواحت باقی می ماند و سپس وقتی دونده به انتهای صد متر نزدیک می شود کاهش پیدا می کند برعکس شتاب دوندگان در آغاز بیشتر بوده و سپس به تدریج کاهش پیدا می کند در سرعت حد شتاب دوندگان صفر و همزمان با نزدیک شدن دونده به انتهای صد متر منفی می شود اندازه گیری نیروها نشان داد دونده با گام بلندتر دارای نیروهای عکس العمل زمین ترمزی و جهشی بیشتر است که با نتایج به دست آمده توسط دیگر پژوهشگران بخوبی تطبیق می کند

کلیدواژه‌ها